Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle uitingen, diensten, producten en activiteiten van de Heisterkamp groep, hierna aan te duiden als ‘Heisterkamp’. Een overzicht van tot deze groep behorende bedrijven is te vinden op de website heisterkamp.eu.

Algemeen

Heisterkamp verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en andere relaties in diverse (informatie)systemen. Het gaat hierbij om diverse persoonsgegevens zoals naam, geslacht, contactgegevens en dergelijke. Daarnaast kunnen voertuiggegevens worden verzameld en verwerkt, zoals brandstof- en energieverbruik in het kader van het doorvoeren van de APK. Indien tegen verzamelen en verwerken van deze voertuiggegevens bezwaar bestaat, dan zal Heisterkamp na ontvangst van de kennisgeving daartoe deze gegevens niet verzamelen of verwerken. De verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden, zoals het adequaat kunnen uitvoeren van opdrachten. Maar ook ter uitvoering van wettelijke en/of contractuele verplichtingen of in het kader van een (toekomstige) werkgever-/werknemer-relatie. Ook andere belangen kunnen het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken. Heisterkamp verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van Heisterkamp.

Hoe Heisterkamp omgaat met persoonsgegevens

Heisterkamp behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en gaat hier zorgvuldigheid mee om. Zo worden persoonsgegevens slechts opgeslagen als dat noodzakelijk is en een gerechtvaardigd doel dient. Hierbij heeft Heisterkamp altijd oog voor de belangen van de betrokkene. Uitsluitend medewerkers voor wie zulks in verband met de uitoefening van hun functie absoluut noodzakelijk is, hebben toegang tot opgeslagen persoonsgegevens. Heisterkamp deelt nimmer persoonsgegevens met derden omwille van rechtstreeks commercieel gewin. Heisterkamp deelt slechts persoonsgegevens met derden indien dat voor de uitoefening van de dienstverlening noodzakelijk is, betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Onder deze derden wordt onder anderen begrepen Economic Data Resources B.V. (EDR), die Heisterkamp adviseert over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van de onderneming. Heisterkamp hanteert een hoge mate van beveiliging van haar computersystemen, doch aansprakelijkheid voor schade wegens (illegaal) verkregen informatie uit de systemen van Heisterkamp wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Heisterkamp wist persoonsgegevens op verzoek, binnen redelijke termijn na het beëindigen van de contractuele relatie indien geen spoedige nieuwe contractuele relatie wordt verwacht of zodra geen sprake meer is van een wettelijke verplichting tot bewaren, doch in geen geval langer dan wettelijk is toegestaan.

Inzagerecht en recht van verzet

Betrokkenen kunnen inzage krijgen in de gegevens die door Heisterkamp over de betrokkene worden verzameld en met welk doel dat geschiedt. Tevens kan de betrokkene wijziging en/of verwijdering van diens persoonsgegevens verzoeken, zonder dat Heisterkamp daarvoor kosten in rekening brengt. Tenslotte kan de betrokkene bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Heisterkamp via de verschillende media. Als een betrokkene een van voorgaande verzoeken heeft, kunnen deze schriftelijk ingediend worden bij info@heisterkamp.eu. Voor informatie over of bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens door EDR worden betrokkenen verwezen naar www.edrcreditservices.nl

Wijziging van deze Privacyverklaring

Heisterkamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Geïnteresseerd in één van onze mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, die passen bij uw wensen en organisatie.